متولد : 1356 - مشهد

کارشناسی مهندسی عمران – دانشگاه آزاد مشهد

ردیف پروژه سمت زیربنا شروع همکاری پایان همکاری کارفرما
1 توسعه حرم مطهر سرپرست کارگاه 1000000 80/6/1 91/10/20 سازمان عمران و توسعه آستان قدس
2 هتل درویش سرپرست دفتر فنی 34000 85/6/1 87/5/1 آقای درویشی
3 هتل الماس سرپرست دفتر فنی 22000 87/5/1 89/6/1 آقای قلمیان
4 برج مسکونی الیزه سرپرست دفتر فنی 33000 89 91 آقای رحیمیان
5 شرکت ساختمانی تک ریز رئیس هیات مدیره - 87 96 -
6 شرکت ساختمانی تک ریز مدیر عامل و عضوء هیات مدیره - 96 - -

متولد : 1364 - مشهد

کارشناسی مهندسی عمران – دانشگاه علمی کاربردی مشهد

ردیف پروژه سمت زیربنا شروع همکاری پایان همکاری کارفرما
1 فرهنگسرای خانه قلم سرپرست اجرایی 8000 88 93 آقای شگفتی
2 هنرستان معلولین سرپرست اجرایی 2000 90 92 شرکت فرش مشهد
3 ورزشگاه معلولین مدیر پیمان 12000 91 93 شرکت فرش مشهد
4 بیمارستان علوی مدیر پیمان 10000 92 94 خیریه علیابن ابیطالب
5 شرکت ساختمانی تک ریز نائب رئیس هیات مدیره - 88 96 -
6 شرکت ساختمانی تک ریز رئیس هیات مدیره - 96 - -

متولد : 1354- تهران

کارشناسی مهندسی عمران – دانشگاه آزاد مشهد

ردیف پروژه سمت زیربنا شروع همکاری پایان همکاری کارفرما
1 مجتمع درمانی انکولوژی رضا مهندس اجرایی 9800 79 82 شرکت ساختمانی تک ریز (انجمن حمایت از بیماران سرطانی)
2 مجتمع آبی نگین سرپرست کارگاه 6700 82 84 شرکت فرش مشهد
3 برج آلتون سرپرست کارگاه 36000 84 87 آقای عباس زادگان- احدیان- آتشی
4 هتلل مجلل درویشی مدیر اجرایی 34000 86 89 آقای درویشی
5 برج باران 2 مدیر پروژه 32800 89 93 گروه مهندسی باران
6 برج باران 2 معاونت فنی مهندسی 32800 89 93 گروه مهندسی باران
7 برج الیزه مدیرطرح 33000 91 92 گروه مهندسی الیزه
8 شرکت ساختمانی تک ریز مدیر عامل و عضو هیات مدیره - 87 96 -
9 شرکت ساختمانی تک ریز نائب ریس هیات مدیره - 96 - -

متولد : 1329 - تهران

کارشناسی مهندسی عمران – دانشگاه تهران

ردیف پروژه سمت زیربنا شروع همکاری پایان همکاری کارفرما
1 دانشگاه دندانپزشکی مشهد سرپرست اجرایی - - - شرکت ساختمانی پی ریز
2 مسجد گوهرشاد مهندس ناظر - - - شرکت مشاور پرهوم
3 کاخ ملک آباد سرپرست اجرایی - - - شرکت ساختمانی تک ریز
4 فرودگاه کرمان سرپرست کارگاه - - - شرکت ساختمانی تک ریز
5 خانه قلم مدیریت پروژه 8000 88 93 آقای شگفتی
6 شرکت ساختمانی تک ریز موسس و عضو سابق هیات مدیره - 54 90 -

متولد : 1322- تهران

کارشناسی ارشد معماری – دانشگاه شهید بهشتی

ردیف پروژه سمت زیربنا شروع همکاری پایان همکاری کارفرما
1 طراحی پروژه های ساختمانی کادر فنی طراحی - 52 55 مهندسی مشاور آرتک
2 طراحی پروژه های ساختمانی کادر فنی طراحی - 55 57 صندوق کارآموزی وزارت کار
3 طراحی پروژه های ساختمانی سرپرست نظارت - - 57 مهندسی مشاور جعفریان
4 دانشگاه علوم پزشکی فردوسی مشهد سرپرست نظارت - 57 60 مهندسی مشاور پرهون
5 شرکت ساختمانی تک ریز عضوء سابق هیات مدیره - 62 86 شرکت ساختمانی تک ریز
6 هتل دانشگاه آزاد-بیرجند مدیر پروژه طراحی - 86 تاکنون مهندسین مشاور طوس پیدایش پارس