خدمات شرکت ساختمانی تک ریز در چارچوب مدیریت طرح (عامل چهارم)

مدیریت طرح که نماینده تام الاختیار کارفرما در امور مدیریت، کنترل و هماهنگی مراحل اجرای کار است، پس از تصویب گزارش امکانسنجی اولیه و تایید سرمایه گذار و حصول اطمینان از تامین اعتبار پروژه،  خدمات خود را که شامل موارد زیر می باشد به فراخور پیشرفت کار ارائه می نماید.

 

سایر خدمات