خدمات شرکت ساختمانی تک ریز در چارچوب مشاوره پروژه ها

ارائه خدمات مشاوره پروژه ها توسط شرکت تک ریز، با ایجاد تعاملی سازنده و فعال با مشارکت تنگاتنگ سایر تیمها و شرکت های همکار در زمینه مدیریت و طراحی پروژه ها شکل می گیرد. از جمله خدمات شرکت ساختمانی تک ریز در زمینه مشاوره عبارتند از :


سایر خدمات