مراکز درمانی روستایی استان خراسان

مراکز درمانی روستایی استان خراسان

نوع سازه : بتنی

زیر بنا : 1000 مترمربع

تعداد طبقات : 1

کارفرما : وزارت بهداشت و درمان و آموزش

نحوه همکاری : پیمانکار کل

اطلاعات بیشتر
خوابگاه اساتید دانشگاه علوم پزشکی بابل

خوابگاه اساتید دانشگاه علوم پزشکی بابل

نوع سازه : بتنی

مساحت عرصه : 1 هکتار

زیر بنا : 4000 متر مربع

تعداد طبقات : 2

ارتفاع سازه : 9 متر

اطلاعات بیشتر
خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بابل

خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بابل

نوع سازه : بتنی

مساحت عرصه : 1 هکتار

زیر بنا : 9000 متر مربع

تعداد طبقات : 2

ارتفاع سازه : 10 متر

اطلاعات بیشتر
مرکز تربیت بهداشتکار دهان و دندان

مرکز تربیت بهداشتکار دهان و دندان

نوع سازه : بتنی

مساحت عرصه : 2000 متر مربع

زیر بنا : 12000 متر مربع

تعداد طبقات : 4

ارتفاع سازه : 16

اطلاعات بیشتر
مجتمع درمانی و انکولوژی رضا

مجتمع درمانی و انکولوژی رضا

نوع سازه : بتنی

مساحت عرصه : 3500 متر مربع

زیر بنا : 8000 متر مربع

تعداد طبقات : 5

ارتفاع سازه : 26+

اطلاعات بیشتر
هتل 3 ستاره مدائن

هتل 3 ستاره مدائن

نوع سازه : بتنی

زیر بنا : 6000 متر مربع

تعداد طبقات : 6

کارفرما : آقای پیوندی

نحوه همکاری : پیمانکار سفت کاری و نازک کاری

اطلاعات بیشتر
پروژه سرزمین موجهای آبی

پروژه سرزمین موجهای آبی

نوع سازه : بتنی - فلزی

مساحت عرصه : 8800 متر مربع

زیر بنا : 38000 متر مربع

تعداد طبقات : 5

ارتفاع سازه : 35+

اطلاعات بیشتر
پروژه اداری - درمانی عمارت حکیم

پروژه اداری - درمانی عمارت حکیم

نوع سازه : فلزی

مساحت عرصه : 715 متر مربع

زیر بنا : 8500 متر مربع

تعداد طبقات : 14

ارتفاع سازه : 40+

اطلاعات بیشتر
پروژه هتل ابریشم

پروژه هتل ابریشم

نوع سازه : بتنی

مساحت عرصه : 770 متر مربع

زیر بنا : 11200 متر مربع

تعداد طبقات : 17

ارتفاع سازه : 45+

اطلاعات بیشتر
پروژه مسکونی آترین

پروژه مسکونی آترین

نوع سازه : بتنی

مساحت عرصه : 22000 متر مربع

زیر بنا : 75000 متر مربع

تعداد طبقات : 19

ارتفاع سازه : 62+

اطلاعات بیشتر